Awareness

En qüestions de ciberseguretat, les persones poden arribar a ser una de les defenses més robustes o, al revés, una de les més dèbils. Les solucions de seguretat d’Ackcent, centrades en les persones, tenen com a objectiu augmentar la conscienciació sobre la ciberseguretat i influir en el comportament de l’usuari final per millorar la gestió de la ciberseguretat.

Ackcent dissenya solucions de seguretat adaptades a la maduresa de cada client per millorar la capacitació del seus usuaris.

Les solucions d’Ackcent en formació i educació en ciberseguretat segueixen les millors pràctiques del sector, i organitzen les activitats en forma de programes educacionals que, a nivell organitzatiu, tenen en compte:

  • L’estat de desenvolupament de les polítiques de seguretat de TI i el seu grau de maduresa .
  • La informació subministrada als usuaris en relació a les seves responsabilitats de seguretat en TI.
  • L’establiment de processos per al seguiment i la revisió de l’efectivitat dels programes.