SIEM

Les solucions SIEM (Security Information Event Management) d’Ackcent integren la configuració i l’administració d’eines SIEM com a servei i ofereixen el servei de gestió i correlació d’alertes de seguretat en temps real 24/7.

A partir de la informació recollida pels sistemes SIEM, els enginyers d’Ackcent analitzen les alertes generades pels esdeveniments de seguretat de tot el seu entorn, incloent-hi entorns de Cloud pública, Cloud privada i infraestructura on-premise.

Les nostres solucions SIEM inclouen totes les fases de posada en marxa dels serveis, des de la creació i gestió d’esdeveniments de seguretat i regles de correlació, fins al filtrat d’incidents de seguretat 24/7. En particular, les solucions inclouen els següents serveis:

  • Identificació dels Sistemes d’Informació que tenen la consideració de crítics per al negoci.
  • Anàlisi dels requeriments funcionals i de seguretat dels Sistemes d’Informació crítics.
  • Recol·lecció i anàlisi dels logs dels Sistemes d’Informació crítics.
  • Disseny de flux d’enviament d’aquests logs d’activitat.
  • Configuració del SIEM en modalitat SaaS.
  • Integració dels logs dels Sistemes d’Informació considerats en el SIEM.
  • Servei SIEM as a Service i suport 24/7
.
  • Model de subscripció de pagament a mida.